conditions & complaints

Algemene Voorwaarden Van Londen Advocatuur B.V.

1     De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Londen Advocatuur B.V., een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur (de bv). Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die indirect zeggenschap uitoefenen (de partners).  Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt voor de bv, maar ook voor partners en andere personen die voor de bv werkzaam zijn, zowel als anderen die bij de uitvoering van een opdracht door de bv zijn ingeschakeld en personen voor wier handelen of nalaten de bv  aansprakelijk zou kunnen zijn.

2     Opdrachten worden  door de bv als zodanig aangenomen en de overeenkomst onstaat tussen de opdrachtgever en de bv. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is van de opdrachtgever dat de opdracht door een bepaalde persoon die werkzaam is voor de bv zal worden uitgevoerd. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De bv zal opdrachten onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door toewijzing daarvan aan partners, personeelsleden en in voorkomend geval door inschakeling van derden, waarbij de nodige zorgvuldigheid in acht zal worden genomen.

3    Enige aansprakelijkheid omtrent de uitvoering van een opdracht door de bv is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidverzekering van de bv wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat onder die verzekeringsovereenkomst in dat geval voor rekening van de bv komt. De voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de bv voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een overzicht van de beroepsaansprakelijkheidsvoorwaarden aan de opdrachtgever toegezonden.  Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door de bv in rekening gebrachte honorarium. Met uitsluiting van derden, mogen alleen opdrachtgevers rechten ontlenen aan de verrichte werkzaamheden, de inhoud en de strekking daarvan. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

4  Betaling van declaraties van de bv dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Dan kan wettelijke rente geclaimd worden als bedoeld in artikel 6:119 a BW voor het honorarium, alsmede alle door de bv gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten in artikel 6:96 lid 2 BW. Klachten over declaraties moeten binnen 3 maanden van dagtekening schriftelijk kenbaar worden gemaakt. De bv en haar Stichting Derdengelden zijn gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan de bv verschuldigd is, tenzij schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is ontvangen voor verstrijken van de betalingstermijn. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten en zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, als die (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. De bv behoudt zich het recht voor de door haar gehanteerde (uur)tarieven, de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein en andere kantoorkosten te wijzigen.

5  Mocht een opdrachtgever een derde kennis laten nemen van de inhoud van door de bv  verrichte werkzaamheden, dan dient de opdrachtgever zulks te doen op basis van de algemene voorwaarden van de bv. De opdrachtgever vrijwaart de bv en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de bv ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door de bv dan wel haar partners, haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bv.

6     De bv zal naar haar redelijk inzicht anderen inschakelen in verband met de uitvoering van een opdracht. Bij de  keuze van de door de de bv in te schakelen derden zal de bv de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zo nodig overleggen  met de opdrachtgever. De bv is, behoudens haar opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.  Als deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht markt conform beperken, dan zal de bv dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever aanvaarden.

7    Alle juridische aspecten van een opdracht aan de bv en van een relatie met de bv die zijn onstaan uit een opdracht aan de bv worden bepaald onder het Nederlands recht. De bv heeft een Klachtenregeling die op elke opdracht van toepassing is. Geschillen die niet zijn opgelost volgens de klachtenregeling zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de bv is gevestigd. Niettemin heeft de bv het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Kantoorklachtenregeling Van Londen Advocatuur B.V.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

–  klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

–  klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

–  klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van Londen Advocatuur BV en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Van Londen Advocatuur BV draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Van Londen Advocatuur BV heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht, die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mw mr S. van Londen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.